Waarheid
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Yeshua ben David

5 plaatsers

Pagina 1 van 3 1, 2, 3  Volgende

Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 2:53 pm

Mattityahu

Lijst van voorouders van Yeshua de Messias, nakomeling van David, nakomeling van Avraham:

Avraham was de vader van Yitzchak,
Yitzchak van Ya'akov,
Ya'akov van Y'hudah en zijn broers.
Y'hudah was de vader van Peretz en Zerach; Tamar was hun moeder.
Peretz was de vader van Chetzron,
Chetzron van Ram,
Ram van Amminadav,
Amminadav van Nachshon en Nachson van Salmon.
Salmon was de vader van Bo'az; Rachav was zijn moeder.
Bo'az was de vader van Oved; Rut was zijn moeder.
Oved was de vader van Yishai
en Yishai de vader van koning David.

David was de vader van Shlomo; zijn moeder was de vrouw van Uria.
Shlomo was de vader van Rechav'am,
Rechav'am van Aviyah,
Aviyah van Asa en Asa van Y'hoshafat.
Y'hoshafat was de vader van Yoram,
Yoram van Uziyahu,
Uziyahu van Yotam,
Yotam van Achaz en Achaz van Chizkiyahu.
Chizkiyahu was de vader van M´nesheh,
M´nesheh van Amon,
Amon van Yoshiyahu en Yoshiyahu van Y´khanyahu en zijn broers.
En in de tijd van Jechonja werd het joodse volk in ballingschap weggevoerd naar Babylon.

Na de Babylonische ballingschap
was Y´khanyahu de vader van Sh´altiel,
Sh´altiel van Z´rubavel,
Z´rubavel van Av´ichud en Av´ichud van Elyakim.
Elyakim was de vader van Azur,
Azur van Tzadok,
Tzadok van Yakhun en Yakhun van El´ichud.
El´ichud was de vader van El´azar,
El´azar van Mattan,
Mattan van Ja´akov,
Ja´akov van Yosef;
Yosef was de man van Miryam en uit haar is Yeshua geboren die de Messias wordt genoemd.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 4:06 pm

Bs'd

Ik ben het daar niet mee eens. Hier staat namelijk een heel andere afkomst van JC:

Lukas 3; " 23 En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, 24 de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25 de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26 de zoon van Maät, de zoon van Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27 de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, 28 de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, 29 de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, 30 de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, 31 de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32 de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, 33 de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, 34 de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, 35 de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, 36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God."

En hoe dan ook, Jozef was niet de vader van JC, want het christendom gelooft dat Maria nog maagd was toen ze JC baarde, de heilige geest wordt geacht de vader van JC te zijn.

Dus is JC niet in mannelijke lijn een afstammeling van David, en daarom is hij gediskwalificeerd voor het zijn van de messias.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 4:53 pm

In bijna alle gevallen waarin de door Lukas en Mattheüs opgetekende namen in het geslachtsregister van Jezus van elkaar verschillen, komt dit doordat Lukas de geslachtslijn via Davids zoon Nathan terugvoert en niet zoals Mattheüs via Salomo (Lu 3:31; Mt 1:6, 7). Lukas volgt klaarblijkelijk de stamboom van Maria en toont derhalve aan dat Jezus een natuurlijke nakomeling van David was, terwijl Mattheüs laat zien dat Jezus als een nakomeling van Salomo via Jozef, die wettelijk gezien Jezus' vader was, het wettelijke recht op de troon van David had. Zowel Mattheüs als Lukas geven te kennen dat Jozef niet de werkelijke vader van Jezus was, maar enkel zijn pleegvader, door wie Jezus het wettelijke recht kreeg. Mattheüs wijkt van de tot dusver in zijn geslachtsregister gevolgde stijl af wanneer hij bij Jezus komt. Hij schrijft namelijk: "Jakob werd de vader van Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus werd geboren, die Christus wordt genoemd" (Mt 1:16). Merk op dat hij niet zegt: 'Jozef werd de vader van Jezus'; hij duidt hem veeleer aan als "de man van Maria, uit wie Jezus werd geboren". Lukas drukt zich zelfs nog nauwkeuriger uit, want na eerder te hebben aangetoond dat Jezus, hoewel uit Maria geboren, in werkelijkheid de Zoon van God was (Lu 1:32-35), zegt hij: "Jezus was . . . naar men meende, de zoon . . . van Jozef, zoon van Eli." - Lu 3:23. bron

Yesha'Yahu 7
14 Daarom zal Adonai zelf het volk een teken geven: de maagd* zal zwanger worden, een zoon baren en hem noemen 'Immanu El.

* Het Hebreeuwse woord 'almah in Isaiah 7:14 betekend "een jonge vrouw", en in de context van de Tanakh altijd "een onbevlekte jonge vrouw". Dat is de reden dat Joodse vertalers van de Septuagint, de Griekse versie van de Tanakh 200 jaar voor de geboorte van Yeshua opgemaakt, dit woord vertaald hebben naar het Grieks als parthenos, "maagd"; dit is het woord dat gebruikt is in Mattiyahu 1:23.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Admin do jun 12, 2008 5:44 pm

Nathanael schreef: Lukas volgt klaarblijkelijk de stamboom van Maria

Bs'd

Hoe kan jij zeggen dat Lukas "klaarblijkelijk de stamboom van Maria volgt", als Lukas zelf heel helder en heel duidelijk zegt dat het om de stamboom van Jozef gaat?

De naam Maria wordt niet eens genoemd in Lukas 3.

en toont derhalve aan dat Jezus een natuurlijke nakomeling van David was,

En dat doet hij nou net niet, want er is in heel Lukas 3 geen Maria te vinden.

terwijl Mattheüs laat zien dat Jezus als een nakomeling van Salomo via Jozef, die wettelijk gezien Jezus' vader was, het wettelijke recht op de troon van David had.

Wie zegt dat Jozef de wettelijke vader van JC was? Het huwelijk tussen Jozef en Maria was nog niet officieel geconsumeerd, dus wettelijk was hij de vader niet.

Zowel Mattheüs als Lukas geven te kennen dat Jozef niet de werkelijke vader van Jezus was, maar enkel zijn pleegvader, door wie Jezus het wettelijke recht kreeg.

Ze geven allebei te kennen dat Jozef niet de werkelijke vader was.

Wat ze NIET te kennen geven, is dat Jozef de pleegvader was.

Yesha'Yahu 7
14 Daarom zal Adonai zelf het volk een teken geven: de maagd* zal zwanger worden, een zoon baren en hem noemen 'Immanu El.

* Het Hebreeuwse woord 'almah in Isaiah 7:14 betekend "een jonge vrouw",

Het betekent inderdaad "jonge vrouw", en niet "maagd".

En daarom is de quote die het NT geeft van Jesaja 7:14, in Matt 1: "21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. 22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons." dus fout.

Het NT claimt dat er in Jes 7:14 "maagd" staat, en dat staat er dus niet. Er staat in Jes 7 dat de "jonge vrouw" zwanger zal worden.

Dus het NT citeert het OT hier verkeerd.

en in de context van de Tanakh altijd "een onbevlekte jonge vrouw".

Nou nee. Kijk in Spreuken 30:

"18 Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk,
ja, vier begrijp ik niet:
19 de weg van de adelaar langs de hemel
en de weg van de slang op de rots,
de weg van een schip in volle zee
en de weg van een man bij een jonge vrouw.
20 18 Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk,
ja, vier begrijp ik niet:
19 de weg van de adelaar langs de hemel
en de weg van de slang op de rots,
de weg van een schip in volle zee
en de weg van een man bij een jonge vrouw. (almah)
20 Zo is de weg der overspelige vrouw:
zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.

Een adelaar langs de hemel laat geen enkel spoor na, dus dat is "te wonderlijk" om te kunnen achterhalen waar hij geweest is/vandaan komt.

Ook een slang op een rots laat geen spoor na.

Ook een schip op zee laat geen spoor na.

En ook een man bij een jonge vrouw (almah) laat geen spoor na:

"Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, (heeft verboden seksuele relaties) veegt haar mond af (mond is hier een eufemisme voor het vrouwelijke geslachtsorgaan) en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan.", want op dat moment kan niemand meer enig bewijs leveren, want er zijn geen sporen nagelaten.

Dus het moge duidelijk zijn dat hier de "almah", de jonge vrouw, GEEN maagd is.

Dat is de reden dat Joodse vertalers van de Septuagint, de Griekse versie van de Tanakh 200 jaar voor de geboorte van Yeshua opgemaakt, dit woord vertaald hebben naar het Grieks als parthenos, "maagd"; dit is het woord dat gebruikt is in Mattiyahu 1:23.

Wat de joodse vertalers geschreven hebben in de LXX, is voor ons helaas niet meer te achterhalen, vanwege het feit dat de LXX vervalst is door de katholieken, die dat zelf ook gewoon onbekommerd toegeven, zie hier:

Hier zijn een paar uitreksels uit de online Catholic Encyclopedia, hier te vinden:

http://www.newadvent.org/cathen/ uit de entry Sepuagint die de betrouwbaarhied van de LXX aantonen:

The Christians had recourse to it constantly in their controversies with the Jews, who soon recognized its imperfections, and finally rejected it in favour of the Hebrew text or of more literal translations (Aquila, Theodotion).

On account of its diffusion alone the hellenizing Jews and early Christians, copies of the Septuagint were multiplied; and as might be expected, many changes, deliberate as well as involuntary, crept in.

The Septuagint Version, while giving exactly as to the form and substance the true sense of the Sacred Books, differs nevertheless considerably from our present Hebrew text.

Again, we must not think that we have at present the Greek text exactly as it was written by the translators; the frequent transcriptions during the early centuries, as well as the corrections and editions of Origen, Lucian, and Hesychius impaired the purity of the text: voluntarily or involuntarily the copyists allowed many textual corruptions, transpositions, additions, and omissions to creep into the primitive text of the Septuagint.

Dus de LXX is niet meer wat hij geweest is, en kan nu niet meer gebruikt worden om wat dan ook aan te tonen.

Professor Dr Talstra, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, faculteit theologie, heeft een reactie geschreven op mijn homepage (hier te vinden: http://www.geocities.com/bergZion ) en daarin schrijft hij het volgende:

"Wat betreft het citaat van Jes. 7,14 in Mth. 1,22 heeft Silver eenvoudig gelijk: het Hebreeuws heeft: 'jonge vrouw', de Mth. tekst heeft 'parthenos': maagd. Geen exegeet zal dat tegenspreken."

En ook schrijft hij over Jesaja 7: "Vervolgens: ook christelijke oudtestamentici zullen zeggen dat Jes. 7 gaat over een prins uit de lijn van David ergens in de 8e eeuw v. Chr. Dat is wat de tekst beschrijft."

De hele reactie van prof dr Talstra is hier te vinden: http://www.geocities.com/bergZion/Talstra.htm

Want heel Jesaja 7 is geen messiaanse profetie. Er is in heel Jesaja 7 geen messias te bekennen. De tekst is geschreven in de tegenwoordige tijd; De jonge vrouw IS zwanger, en zij BAART een zoon.
De profeet geeft een teken aan koning Achaz. En een kind dat 700 jaar na zijn dood geboren wordt, dat teken daar heeft hij niet veel aan.

Dus A: Jesaja 7 is fout geciteerd door het NT, en B: Het gaat helemaal niet over de messias.

Dus het NT en het christendom slaan de plank volledig mis met het verhaal over de maagdelijke geboorte.


Eliyahu

Admin
Admin

Aantal berichten : 9
Registration date : 23-05-08

https://waarheid.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 5:49 pm

Waar komt je haat vandaan richting Yeshua?
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 5:52 pm

Nathanael schreef:Waar komt je haat vandaan richting Yeshua?

Bs'd

Hoe kom je er bij dat ik hem haat?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 6:00 pm

Gen 24:43
Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd (zelfde als Isaiah), die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik;

Het is niet per definitie verkeerd vertaalt in Isaiah.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 6:01 pm

Eliyahu schreef:
Nathanael schreef:Waar komt je haat vandaan richting Yeshua?

Bs'd

Hoe kom je er bij dat ik hem haat?
Eliyahu
Geloof je in Hem als Zoon van G'd?
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 6:04 pm

Nathanael schreef:
Eliyahu schreef:
Nathanael schreef:Waar komt je haat vandaan richting Yeshua?

Bs'd

Hoe kom je er bij dat ik hem haat?
Eliyahu
Geloof je in Hem als Zoon van G'd?

Bs'd

Nee.

Maar moet ik hem daarom gelijk maar haten?

Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 6:07 pm

Nee, dat hoef je niet. Maar je zal niet de eerste Jood zijn die aanstoot aan Hem neemt door middel van het Christendom.

Yeshua ha'masiach Melech Ysrael
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 6:14 pm

Nathanael schreef:Gen 24:43
Zie, ik sta bij de waterfontein; zo geschiede, dat de maagd (zelfde als Isaiah), die uitkomen zal om te putten, en tot welke ik zeggen zal: Geef mij toch een weinig waters te drinken uit uw kruik;

Het is niet per definitie verkeerd vertaalt in Isaiah.

Bs'd

Het is verkeer vertaald in Jesaja 7:12, en het is ook verkeerd vertaald in Gen 24:43:

Groot Nieuws Bijbel: "Ik sta nu bij de waterbron. Wanneer een jonge vrouw uit de stad komt om te putten,"

NBV; "Als er nu een jonge vrouw de stad uit komt om water te putten"

Naardense Vertaling: "moge het zó wezen: de jonkvrouw die naar buiten komt om te putten"

Willibrord Vertaling: "wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg:"

Leidse Vertaling: "zie, ik blijf bij de waterbron staan; de jongedochter nu, tot wie ik, als zij uit de stad komt om te putten, zeg:"

En die vertalen het allemaal wel goed.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Mia do jun 12, 2008 6:34 pm

eliyahu

Van tegenstellingen gesproken, hoe verklaar je dit dan, zou de Tenakh een verkeerd onderwijs geven

In de geschiedenis van Jozef lees je twee verhalen, de ene zegt dat hij wordt verkocht aan de Ismaëlieten[Gen.37-27] en de andere zegt aan de Midianieten.
Ligt hier nou een foutje of niet, toch niet, want de schrift leert ons in Richt.82-24 dat de Midianieten die door Gieten werden gevangen genomen, Ismaëlietenwaren[dwz het nageslacht van Ismaël.

Saul vraagt de Here. [1.Sam.28-6] doch in 1.Kron.10-14. lezen we dat Saul de Here niet zocht. Tegenstelling???
In het Hebr staat in het eerste geval het werkwoord[ sjä-al] dwz ondervragen of raadplegen, in het tweede geval staat het werkwoord[därasj] wat betekend zoeken dan los de tegenstelling op.
Saul raadpleegde de Here, zonder te zoeken Zijn wil te doen.

De Here porde David aan, tenminste volgens 2.Sam.24-1. Doch1.Kron.21-1 was het Satan die David aanporde.
Het Hebr.woordsätän is niet steeds eenpersoonsnaam maar betekend eenvoudig tegenstander.bvNum.22-22, 32---1>Sam.29-4. 1.Kron.5-4. 1.Kon.2-14 letterlijk tegenpartij-tegenstander.
In de algemene vertalingen laat men eenvoudig weg het lidwoord Ha. De Satan.
Welnu in 1.Kon.21-1.wordt het lidwoord niet gebruikt, en is het dus een vergissing van de vertalers.
Je moet dus lezen, Toen stond een tegenstander op tegen Israël, en hij porde David aan.
Waarom stelde de Here zich als tegenstander in 1.Kron21-1 op?? Zodat door een tastbaar feit, de ongehoorzaamheid aan het licht kwam, in het licht van dit verzuim ziet men ook Davids offer.

De dochter v/d overste.
Matt.9-18, mijn dochter is nu terstond gestorven. Mark.5-23 Mijn dochtertje is in haar uiterste.
Wat zegt de grondtekst hier, teleutaö, afgeleid van telos, wat letterlijk betekent[einde-eindigen]
Als men dus juist vertaald valt ook hier de tegenstelling weg.
Grote fouten in de vertalingen. Bv.

A 2.Sam8-4 700 ruiters,i.Kron.18-4 7000 ruiters.
b.2.Sam.23-8 handelt over een zoon vanTachkemoni en 800 verslagenen, 1-Kron11-11spreekt v/d zoon vanHachmoni en 300 verslagenen
C. de 40000 van 1.Kon.4-26 zijn er 4000 in 2.kron.9-25.
Vaak worden de getallen uitgedrukt op een wijze waaraan de vertalers niet gewend waren, en zo ontstonden de misverstanden
Voorbeeld in 1.Sam.6-19 lezen we 50070 mannen, doch in de Hebr tekst staat letterlijk. 70,mannen,2 vijftig en 1000.
Dan ontstaat er 70 mannen-en 50 oversten.
Als dit als waarheid word onderwezen , waarom kan de Geslachtsregister van Mattheus en lucas dan niet kloppen, je gaat toch niet met andere maten meten

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 6:59 pm

Mia schreef:eliyahu

Van tegenstellingen gesproken, hoe verklaar je dit dan, zou de Tenakh een verkeerd onderwijs geven

In de geschiedenis van Jozef lees je twee verhalen, de ene zegt dat hij wordt verkocht aan de Ismaëlieten[Gen.37-27] en de andere zegt aan de Midianieten.
Ligt hier nou een foutje of niet, toch niet, want de schrift leert ons in Richt.82-24 dat de Midianieten die door Gieten werden gevangen genomen, Ismaëlietenwaren[dwz het nageslacht van Ismaël.

Bs'd

Shalom Mia,

Er is iets eigenaardigs aan de hand als ik wil inloggen op jouw forum, dan krijg ik namelijk de mededeling: "Sorry Gast, je bent gebanned voor het gebruik van dit forum!
Wegens geen positieve bijdrage + eigen gedachte opdringen."

Maar maak je geen zorgen, ik zal jouw niet met de ban slaan.
Ik ben namelijk niet bang van een goed debat.

Over de Midnanieten/Ishmaelieten: Het waren gewoon Ishmaelieten uit Midjan.

Saul vraagt de Here. [1.Sam.28-6] doch in 1.Kron.10-14. lezen we dat Saul de Here niet zocht. Tegenstelling???

Er zal vast iets anders bedoeld zijn met "vragen" en "zoeken".

De Here porde David aan, tenminste volgens 2.Sam.24-1. Doch1.Kron.21-1 was het Satan die David aanporde.
Het Hebr.woordsätän is niet steeds eenpersoonsnaam maar betekend eenvoudig tegenstander.bvNum.22-22, 32---1>Sam.29-4. 1.Kron.5-4. 1.Kon.2-14 letterlijk tegenpartij-tegenstander.
In de algemene vertalingen laat men eenvoudig weg het lidwoord Ha. De Satan.
Welnu in 1.Kon.21-1.wordt het lidwoord niet gebruikt, en is het dus een vergissing van de vertalers.
Je moet dus lezen, Toen stond een tegenstander op tegen Israël, en hij porde David aan.
Waarom stelde de Here zich als tegenstander in 1.Kron21-1 op?? Zodat door een tastbaar feit, de ongehoorzaamheid aan het licht kwam, in het licht van dit verzuim ziet men ook Davids offer.

De Satan is een engel van God die doet wat God hem opdraagt. Dus God porde David aan, door middel van de Satan.

A 2.Sam8-4 700 ruiters,i.Kron.18-4 7000 ruiters.
b.2.Sam.23-8 handelt over een zoon vanTachkemoni en 800 verslagenen, 1-Kron11-11spreekt v/d zoon vanHachmoni en 300 verslagenen
C. de 40000 van 1.Kon.4-26 zijn er 4000 in 2.kron.9-25.
Vaak worden de getallen uitgedrukt op een wijze waaraan de vertalers niet gewend waren, en zo ontstonden de misverstanden
Voorbeeld in 1.Sam.6-19 lezen we 50070 mannen, doch in de Hebr tekst staat letterlijk. 70,mannen,2 vijftig en 1000.
Dan ontstaat er 70 mannen-en 50 oversten.

Ik zou daar is in moeten duiken om uit te zoeken wat daar loos is, maar daar heb ik nu even geen tijd voor/zin in.

Als dit als waarheid word onderwezen , waarom kan de Geslachtsregister van Mattheus en lucas dan niet kloppen, je gaat toch niet met andere maten meten

Dat de geslachtsregisters niet kloppen dat kan een blinde zien.

En ook al zou je in het OT tegenstellingen en/of fouten kunnen vinden, dan kloppen de geslachtsregisters toch echt nog steeds niet.

En of Jozef nou verkocht werd aan de Ishmaelieten of aan de Midjanieten, of het nou gaat om 700 paarden of 7000 paarden, dat zijn nou niet bepaald dingen die het jodendom op zijn grondvesten zullen doen schudden.

Maar als 1 van de fundamenten van het christendom, namelijk de maagdelijke geboorte, blijkt te berusten op een misverstand, een foutieve vertaling van Jesaja, tja, dat wordt dan toch wel wat moeilijk voor het christendom.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 7:17 pm

Het is geen foutieve vertaling, maar een mogelijke vertaling.

Maar wat denk jij van de Messias, wiens zoon is hij?
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Eliyahu do jun 12, 2008 7:25 pm

Nathanael schreef:Het is geen foutieve vertaling, maar een mogelijke vertaling.

Bs'd

Het is geen mogelijke vertaling.

Dat is hetzelde als dat je het nederlandse woord "meisje" in het engels gaat vertalen als "virgin". Dat is net zo fout.
Want "meisje" betekent geen "virgin".

Zelfs de christelijke prof dr Talstra geeft toe dat de christenen daar een fout gemaakt hebben.

Maar wat denk jij van de Messias, wiens zoon is hij?

Hij zal in mannelijke lijn een afstammeling van David zijn, iets wat JC dus niet was.

Kan je, behalve de niet kloppende genealogiën, misschien nog wat andere argumenten geven waarom JC volgens jouw de messias was?


Eliyahu


Laatst aangepast door Eliyahu op vr jun 13, 2008 6:49 am; in totaal 1 keer bewerkt
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Mia do jun 12, 2008 7:27 pm

Ik kan wel Hebreeuws lezen, en er staat degelijk ha'alma ( ik denk dan terecht dat de vertalingen voor rebbeca, en Maria dezelfde zijn,

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 7:31 pm

Eliyahu schreef:
Nathanael schreef:Maar wat denk jij van de Messias, wiens zoon is hij?

Hij zal in mannelijke lijn een afstammeling van David zijn, iets wat JC dus niet was.

Eliyahu
Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Heer noemen, als hij zegt in Psalm 110:

Adonai heeft gezegd tot mijn Heer:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb.

Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Mia do jun 12, 2008 7:46 pm

de geslachtsregister


Matteus heeft van David tot de Babylonische wegvoering niet 17 (Matt.1:7-11), maar inderdaad 14 generaties, omdat Ahazia (de zoon van Joram), Joas (de zoon van Ahazia), en Amazia (de zoon van Joas) geen waarachtig zaad van de koninklijke lijn van David zijn. Hun voorgeslacht hoort bij het afvallige huis van Achab (Omri), omdat de dochter van Achab Joram tot vrouw was geworden (2Kon.8:18-19; 2Kron.21:6-7). En God heeft de misdaad der vaderen (Joram) bezocht aan de kinderen (Ahazia), aan het derde (Joas), en aan het vierde geslacht (Amazia) van hen, die Mij haten (Ex.20:5; Ps.109:13-15).

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Admin do jun 12, 2008 7:53 pm

Mia schreef:Ik kan wel Hebreeuws lezen, en er staat degelijk ha'alma ( ik denk dan terecht dat de vertalingen voor rebbeca, en Maria dezelfde zijn,

Mia

Ik neem aan dat je het nu hebt over Gen 24:43?

Wel, ik weet dat daar ha'almah staat. En zoals ik heb laten zien, de meeste bijbelvertalingen vertalen dat goed, dat betekent: Dus niet met maagd maar met jonge vrouw of zo iets.

Maar je kan geen appels met peren gaan vergelijken, dus je kan niet het woord "almah" gaan vergelijken met het griekse woord "parthenos".

"Almah" is jonge vrouw, "parthenos" is maagd. "Almah" is niet hetzelfde als "parthenos".

"Almah" gaan vertalen met "parthenos" is FOUT, zoals de christelijke prof dr Talstra gewoon toegeeft.


Eliyahu

Admin
Admin

Aantal berichten : 9
Registration date : 23-05-08

https://waarheid.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 7:56 pm

Admin schreef:
"Almah" gaan vertalen met "parthenos" is FOUT, zoals de christelijke prof dr Talstra gewoon toegeeft.
Eliyahu
Dus omdat 1 professor het toegeeft is het zo. Rebecca was maagd en dat is goed vertaald, Isaiah hoeft dus nog maals niet verkeerd vertaald te zijn. Het is een goede mogelijkheid, maar inderdaad niet de enige.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Admin do jun 12, 2008 7:58 pm

Nathanael schreef:Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Heer noemen, als hij zegt in Psalm 110:

Adonai heeft gezegd tot mijn Heer:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb.

Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?

Bs'd

Psalm 110:1; "Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten."

Dit Psalm is hoogstwaarschijnlijk geschreven door een officier in Davids leger. Het zegt hier: "Aldus luidt het woord des HEREN (in het hebreeuws J-H-W-H) tot mijn Here:" (Here in de zin van 'meester', 'heer')

Dit is letterlijk vertaald: "J-H-W-H zegt tot mij heer:" Dit gaat over David, net als het volgende vers: "De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; "

Dit is wat koning David deed. God maakte zijn vijanden tot een voetenbank voor hem, en hij regeerde vanuit Zion (Jeruzalem). Vers 5 en 6: "De HERE is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dage van zijn toorn; Hij houdt gericht onder de heidenen, hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld."

Koning David heeft vele van zijn vijanden gedood, zoals geschreven is in dit Psalm, maar niets van dit alles is gedaan door JC. Daarom is het gekkigheid om te zeggen dat dit over JC gaat, en niet over koning David.

Hier is de verklaring van de grote middeleeuwse joodse geleerde rabbijn Moshe ben Nachman, ook wel bekend als de Ramban:

Koning David was de componist die de Psalmen schreef met behulp van de heilige geest. Hij schreef ze met het doel dat ze gezongen zouden worden voor God's altaar bij de tempel. (zie 2 Kron 29:25-28) Hijzelf zong ze niet, en dat was hem ook niet toegestaan door de wetten van de torah. (Deuteronomium 18:6-7) Daarom gaf hij de Psalmen aan de levieten om ze te zingen. Dit is duidelijk beschreven in I Kron 16:7. Daarom was koning David genoodzaakt om de Psalmen op zo'n manier te schrijven dat het correct was voor ze om gezongen te worden door de levieten. Dus als koning David had gezegd: "De Eeuwige zei tot mij..." dan zouden de levieten die dit zongen leugens gezongen hebben. In plaats daarvan was het correct voor de levieten in de tempel om te zeggen: "De Eeuwige zei tegen mijn heer (dit is koning David) "Zit aan mijn rechterhand..."

Eliyahu

Admin
Admin

Aantal berichten : 9
Registration date : 23-05-08

https://waarheid.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Admin do jun 12, 2008 8:05 pm

Nathanael schreef:
Admin schreef:
"Almah" gaan vertalen met "parthenos" is FOUT, zoals de christelijke prof dr Talstra gewoon toegeeft.
Eliyahu
Dus omdat 1 professor het toegeeft is het zo. Rebecca was maagd en dat is goed vertaald, Isaiah hoeft dus nog maals niet verkeerd vertaald te zijn. Het is een goede mogelijkheid, maar inderdaad niet de enige.

Bs'd

Het hebreeuwse woord voor "maagd" is "betulah". Het maagdenvlies heet "betulot".

Het woord "almah" is simpelweg de vrouwelijke vorm van het woord "elem", wat "jonge man" betekent, en het geeft geen enkele informatie over het wel of niet sexueel actief zijn van het onderwerp.

Een jonge vrouw ZOU een maagd KUNNEN zijn. Ja, dat zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen, En daarom kan je "almah" niet als "maagd" gaan vertalen.

Pak gewoon een Hebreeuws-nederlands woordenboek en kijk wat er staat. In de mijne, van Jitschak Pimentel, staat er gewoon: "meisje, jonge vrouw".
Geen maagd te bekennen.


Eliyahu

Admin
Admin

Aantal berichten : 9
Registration date : 23-05-08

https://waarheid.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Admin do jun 12, 2008 8:09 pm

Mia schreef:de geslachtsregister


Matteus heeft van David tot de Babylonische wegvoering niet 17 (Matt.1:7-11), maar inderdaad 14 generaties, omdat Ahazia (de zoon van Joram), Joas (de zoon van Ahazia), en Amazia (de zoon van Joas) geen waarachtig zaad van de koninklijke lijn van David zijn. Hun voorgeslacht hoort bij het afvallige huis van Achab (Omri), omdat de dochter van Achab Joram tot vrouw was geworden (2Kon.8:18-19; 2Kron.21:6-7). En God heeft de misdaad der vaderen (Joram) bezocht aan de kinderen (Ahazia), aan het derde (Joas), en aan het vierde geslacht (Amazia) van hen, die Mij haten (Ex.20:5; Ps.109:13-15).

Bs'd

Kan je dan is uitleggen waarom de misdadige vader Joram wel gewoon vermeld wordt in de genealogie, en alleen zijn kinderen niet?

Eliyahu

Admin
Admin

Aantal berichten : 9
Registration date : 23-05-08

https://waarheid.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Mia do jun 12, 2008 8:13 pm

Waarom zou dit niet gewoon een maagd zijn, gezien de strenge wetten , bij overspel werd de vrouw gewoonweg gestenigd, en dit had dan ook bij Maria gebeurd, jozef nam haar tot vrouw, gezien in die tijdspanne , kan, ik het me niet anders voorstellen,

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Nathanael do jun 12, 2008 8:15 pm

Psalm 110 is geschreven door David. Dat staat er zelf boven.

Adonai zegt tegen de Heer van David (Yeshua) zit aan mijn rechterhand.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

Yeshua ben David Empty Re: Yeshua ben David

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 1 van 3 1, 2, 3  Volgende

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum